Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

NOWOŚĆ „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną” w Społecznej Akademii Nauk, to idealne studia właśnie dla Ciebie


Studia na kierunku pedagogika ze specjalnością „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną” To niezwykle interesujący kierunek, który zagwarantuje przyszłemu absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, a pracownikom służb mundurowych, bądź placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwi podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów, zgodnym z wykonywanym zawodem”

Istotą tej specjalności jest, oprócz typowych dla pedagogiki umiejętności pracy z każdym człowiekiem, niezależnie od wieku, przekazanie wiedzy z zakresu problemów społecznych, sposobów zapobiegania im oraz naprawiania ich w procesie resocjalizacyjnym. Studia te przeznaczone są zatem dla wszystkich, którzy chcą pracować w służbach mundurowych: od policji, poprzez straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy więzienną. Ale nie wyłącznie. Każdy bowiem, kto jest zainteresowany pracą wymagającą znajomości problemów i patologii społecznych, a także problematyką resocjalizacyjną znajdzie na specjalności mnóstwo informacji i umiejętności niezbędnych do tego, aby poprawiać tę najbardziej wrażliwą sferę społeczną – sferę zagrożeń i wykluczenia.

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną, to studia, w programie których znajdują się elementy:
 • Pedagogiki ogólnej, społecznej, dydaktyki, teorii i historii wychowania, niezbędne do tego, aby umieć trafić do drugiego człowieka.
 • Wiedzy o społeczeństwie i problemach społecznych, gruntowna wiedza z socjologii, patologii społecznych, diagnozy i profilaktyki.
 • Wiedza i umiejętności psychologiczne, w tym przygotowanie do wypełniania testów psychologicznych, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności psychospołeczne niezbędne do pracy w środowiskach tzw. trudnych.
 • Wiedza ogólnohumanistyczna, w tym umiejętność filozoficznego, czyli szerokiego ujmowania problemów, celem ich właściwej analizy.
 • Wiedza o systemie prawno – społecznym, w tym o funkcjonowaniu instytucji państwowych takich jak policja, ponadto sporo przydatnych elementów prawa, w tym prawa karnego i prawa wykroczeń.
 • Poprawa sprawności fizycznej w tym z dziedziny samoobrony, a dla tych, którzy nie planują podnosić swej sprawności w sferze fizycznej oferujemy blok zajęć z dziedziny umiejętności społecznych, w tym np. samorozwój i autoprezentacja, umiejętność wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenie projektów indywidualnych i grupowych.
 • Wiedza z dziedziny resocjalizacji – diagnostyki resocjalizacyjnej, metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem; wiedza i umiejętności z dziedziny profilaktyki społecznej, w tym profilaktyki uzależnień.
 • Umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera.
Co nas wyróżnia?
Czyli 10 powodów, dla których warto studiować PEDAGOGIKĘ w Społecznej Akademii Nauk:
Studia na kierunku PEDAGOGIKA:
 1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują.
 2. Są dostosowane do rzeczywistości. Uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy.
 3. Są elastyczne. Program jest szybko dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego.
 4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki, ale również dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych bądź rozszerzonych specjalności.
 5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach.
 6. Są nowoczesne. Są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty czy e-learning.
 7. Są przyjacielskie. Zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie (przyszli) pedagodzy?
 8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku. Mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają osoby odpowiedzialne za poszczególne składniki procesu studiowania, które to osoby zawsze przyjdą im z pomocą.
 9. Są wartościowe. Dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki.
 10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach. Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych naszych wykładowców.
Studia w Społecznej Akademii Nauk dają Ci:
 • Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych.
 • Kompleksowe przygotowanie do testów kwalifikacyjnych do pracy w służbie mundurowej.
 • Przygotowanie do pracy w instytucjach resocjalizacyjnych, pomocowych, opiekuńczo – wychowawczych.
 • Możliwość rozwijania, pogłębiania i odkrywania swoich zainteresowań dzięki przedmiotom z zakresu kompetencji społecznych, w tym takich, które rozwijają tzw. kompetencje miękkie (soft skills), jak: umiejętność autoprezentacji, właściwa komunikacja, kreatywność, umiejętność zarządzania własnym czasem.
 • Szanse studiowania pod okiem doskonałej kadry dydaktycznej, w tym nie tylko akademików, ale i praktyków.
 • Możliwość studiowania w renomowanej uczelni, blisko twojego miejsca zamieszkania
 • Szeroki program stypendialny
 • Dodatkowy program zajęć z zakresu samoobrony, pomagający w zdobyciu niezbędnych umiejętności, potrzebnych do zdanie egzaminu sprawnościowego do pracy w policji i innych służbach mundurowych.
A co po studiach?

Absolwent kierunku Pedagogika ze specjalnością „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną” uzyska przygotowanie przede wszystkim do pracy z ludźmi jako: policjant, strażnik, strażak, celnik, pogranicznik, funkcjonariusz służby więziennej, wychowawca w zakładzie karnym, wychowawca w ośrodku poprawczym, bądź szkolno – wychowawczym, pracownik domu dziecka, street-worker, kurator sądowy lub społeczny, socjoterapeuta, pracownik fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom z tzw. środowisk trudnych, pedagog szkolny w środowisku zagrożonym, pracownik administracji państwowej odpowiedzialny za profilaktykę i rozwiązywanie problemów społecznych, osoba pracująca z uzależnionymi.

Zapraszamy więc na studia w Społecznej Akademii Nauk gdyż

Dobry zawód - to satysfakcjonująca praca i lepsze perspektywy na przyszłość !!

Oferta łączona z SAN Łódź

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!