Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

O KIERUNKU

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną – studia pedagogiczne I stopnia

Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje m.in. z przedstawicielami: zakładów karnych, policji, wojska, ośrodków resocjalizacyjnych, ośrodków pomocy społecznych, dyrektorów szkół różnych poziomów, kuratoriów i innych partnerów.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk praktycy z następujących instytucji: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Zajęcia ukierunkowane są w większości na: rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa.

Studia na kierunku pedagogika ze specjalnością „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną” to niezwykle interesujący kierunek, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwi podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem.

Istotą specjalności jest, oprócz typowych dla pedagogiki umiejętności pracy z innym człowiekiem, przekazanie wiedzy z zakresu problemów społecznych, sposobów zapobiegania im oraz naprawiania w procesie resocjalizacyjnym. Studia te przeznaczone są zatem dla wszystkich, którzy chcą pracować w służbach mundurowych: od policji, poprzez straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy więzienną oraz zainteresowanych pracą wymagającą znajomości problemów i patologii społecznych i resocjalizacji.


Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną, to studia, w programie których znajdują się elementy:
 • Pedagogiki ogólnej, społecznej, dydaktyki, teorii i historii wychowania - przydatne do umiejętnego trafienia do drugiego człowieka.
 • Wiedzy i umiejętności psychologicznych, w tym przygotowanie do testów psychologicznych, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności psychospołeczne niezbędne do pracy w środowiskach tzw. trudnych.
 • Wiedzy prawnej, w tym z zakresu prawa karnego i wykroczeń oraz prawa policyjnego.
 • Wiedzy o funkcjonowaniu instytucji państwowych w tym straży i służb.
 • Wiedzy o społeczeństwie i problemach społecznych - socjologii, patologii społecznych, diagnozy i profilaktyki.
 • Wiedzy ogólnohumanistycznej, w tym umiejętność filozoficznego, czyli szerokiego ujmowania problemów, celem ich właściwej analizy.
 • Poprawa sprawności fizycznej w tym z dziedziny samoobrony, a dla tych, którzy nie planują podnosić swej sprawności w sferze fizycznej oferujemy blok zajęć z dziedziny umiejętności społecznych, w tym np. samorozwój i autoprezentacja, umiejętność wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenie projektów indywidualnych i grupowych.
 • Wiedzy z dziedziny resocjalizacji – diagnostyki resocjalizacyjnej, metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem;
 • Wiedzy i umiejętności z dziedziny profilaktyki społecznej, w tym profilaktyki uzależnień.
 • Umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera.
 • Umiejętności społeczne, niezbędne do pracy z ludźmi.
DEKALOG PEDAGOGICZNY, czyli 10 powodów, dla których warto studiować na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną w Społecznej Akademii Nauk:
Studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk:
 1. Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują.

 2. Są dostosowane do rzeczywistości. Uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych.

 3. Są elastyczne. Program jest szybko dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego.

 4. Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki, ale również dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych bądź rozszerzonych specjalności.

 5. Są naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, pisania artykułów naukowych i publikowania ich.

 6. Są nowoczesne. Są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning.

 7. Są przyjacielskie. Zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie (przyszli) pedagodzy?

 8. Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku. Mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają osoby odpowiedzialne za poszczególne składniki procesu studiowania, które to osoby zawsze przyjdą im z pomocą.

 9. Są wartościowe. Dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki.

 10. Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący w większości pracownikami SAN jako swego podstawowego miejsca pracy. Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych naszych wykładowców.

Studenci SAN mają możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem - szczegóły

CO PO STUDIACH?

Absolwent kierunku Pedagogika ze specjalnością "Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną" uzyska przygotowanie przede wszystkim do pracy z ludźmi jako: policjant, strażnik, strażak, celnik, pogranicznik, funkcjonariusz służby więziennej, wychowawca w zakładzie karnym, wychowawca w ośrodku poprawczym, bądź szkolno – wychowawczym, pracownik domu dziecka, street-worker, kurator sądowy lub społeczny, socjoterapeuta, pracownik fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom z tzw. środowisk trudnych, pedagog szkolny w środowisku zagrożonym, pracownik administracji państwowej odpowiedzialny za profilaktykę i rozwiązywanie problemów społecznych, osoba pracująca z uzależnionymi.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Pedagogika mają możliwość kontynuowania nauki i uzyskania tytułu magistra na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną – przykładowe obszary tematyczne zajęć ( studia stacjonarne i niestacjonarne):

Przedmioty zawodowe:
 • Podstawy genetyki
 • Biologia sądowa
 • Kryminalistyka
 • Patologie społeczne
 • Profilaktyka społeczna
 • Prawne podstawy pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej
 • Wiedza o instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego
Przedmioty specjalnościowe:
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Diagnostyka w resocjalizacji
 • Subkultury młodzieżowe
 • Metodyka wychowania resocjalizacyjnego i pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Podstawy kryminologii i wiktymologii
 • Psychologia stresu
 • Prawo karne i wykroczeń z postępowaniem karnym
 • Profilaktyka uzależnień
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Podstawy pracy socjoterapeutycznej
 • Pedagogika penitencjarna
Obszar kształcenia ogólnego:
 • Język obcy (do wyboru)
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • BHP z ergonomią
 • Komunikacja społeczna i interpersonalna
 • Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony ( do wyboru )
 • Wprowadzenie do studiowania
Obszar kształcenia kierunkowego:
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Historia filozofii
 • Psychologia ogólna
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Historia wychowania
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia ogólna
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Systemy edukacji w Polsce i w UE
 • Warsztat umiejętności pedagogicznych
 • Projektowanie własnej ścieżki rozwoju
 • Pedagogika społeczna i rodziny
 • Struktury i procesy społeczne
 • Socjologia wychowania
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika społeczna
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Etyka i deontologia
 • Metody badań pedagogicznych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
Obszar zajęć do wyboru:
 • Filozofia człowieka
 • Filozofia społeczna
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia społeczna
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Profilaktyka społeczna
 • Patologie społeczne
 • Andragogika
 • Metodyka kształcenia dorosłych
 • Edukacja i promocja zdrowia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Uwaga: Program jest dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego. Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.

Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje m.in. z przedstawicielami: zakładów karnych, policji, wojska, ośrodków resocjalizacyjnych, ośrodków pomocy społecznych, dyrektorów szkół różnych poziomów, kuratoriów i innych partnerów.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą, oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk, praktycy z następujących instytucji: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

Zajęcia ukierunkowane są w większości na: rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa.

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany dyplom: licencjat pedagogiki
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Adam Gogacz, kom.mgr Sławomir Szymański

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości w oryginale
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2)
 • dowód wniesienia opłat kwalifikacyjnych
 • formularz aplikacyjny (pobierz ze strony lub w Dziekanacie)

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura Rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.Rekrutacja 2016-2017

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!