Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

„Zarządzanie to bardzo satysfakcjonująca profesja. Dotyczy to tak jednostek jak i społeczeństwa jako całości. Gdziekolwiek ludzie podejmują zorganizowaną pracę dla osiągnięcia wspólnego celu, tam zarządzanie odgrywa kluczową rolę. Niewiele dokonuje się w biznesie, rządzeniu czy administracji bez zarządzania”

Lestel Bitter


O KIERUNKU

Zarządzanie to kierunek, który pozwoli studentom rozumieć specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw w otaczającym je świecie biznesowym. Oferowany program zajęć na kierunku umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych. Kształcenie na kierunku Zarządzanie ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy i konkretnych umiejętności umożliwiających biegłą analizę otoczenia przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy. Studia te przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy na stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Studenci obok wiedzy teoretycznej zdobywają liczne umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk komplementarnych, np. psychologii, etyki, ekonomii, dotyczących istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz podmiotów administracji publicznej. Starannie skonstruowany program bazujący na amerykańskich wzorcach nauczania pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania planów i strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej.

Takie podejście w nauczaniu pozwala na zdobycie przez studenta niezwykle pożądanych na rynku wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Społeczna Akademia Nauk wychodzi naprzeciw absolwentom studiów licencjackich, którzy są zainteresowani kontynuowaniem studiów, oferując podjęcie ich na kierunku Zarządzanie w ramach uruchomionych profili ukierunkowujących studentów już od I roku studiów. Student wybierając określoną ścieżkę kształcenia ma możliwość nabywania w ramach danego profilu bardzo skonkretyzowanej wiedzy dotyczącej zagadnień, które go interesują. Społeczna Akademia Nauk wychodzi naprzeciw absolwentom studiów licencjackich, którzy są zainteresowani dalszym kontynuowaniem studiów, oferując podjęcie ich na kierunku Zarządzanie w ramach uruchomionych profili ukierunkowujących studentów już od I roku studiów. Student wybierając określoną ścieżkę kształcenia ma możliwość nabywania w ramach danego profilu bardzo skonkretyzowanej wiedzy dotyczącej zagadnień, które go interesują.

Na kierunku Zarządzanie działa Centrum Rozwoju Kompetencji, w ramach którego organizowane są warsztaty dla studentów umożliwiające praktyczne nabywanie oraz rozwijanie kompetencji wychodzących poza standardowy program edukacyjny. Tematyka oferowanych bezpłatnych warsztatów skorelowana jest z wybranymi obszarami tematycznymi prezentowanymi na zajęciach kursowych. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

Moduły profilowe:

DLACZEGO WARTO?

 • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies”, czyli analizy przypadku, pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.
 • wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.
 • studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu Uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki. Dzięki temu nabywają niezbędnych umiejętności menedżerskich.
 • wybrane moduły, np. komunikację międzykulturową, zachowania organizacyjne i przywództwo lub zarządzanie zasobami ludzkimi możesz realizować po angielsku.
 • możliwość udziału w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z certyfikatem

CO PO STUDIACH?

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i menedżera średniego stopnia w:
 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym,
 • jako lider projektów w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
 • mogą pełnić funkcje kierownicze w działach: księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu podmiotów gospodarczych różnych branż, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych.
 • specjalista ds. zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka finansowej samorządu terytorialnego
 • menedżera w działach marketingu, sprzedaży oraz promocji;
 • specjalisty odpowiedzialnym za rozwój i kształtowanie wizerunku organizacji w świecie wirtualnym;
 • specjalisty w zakresie zarządzania sprzedażą;
 • specjalisty odpowiedzialnym za zarządzanie relacjami z klientem oraz public relations;
 • specjalisty w firmach logistycznych
 • organizacjach non-profit, instytucjach kultury
 • własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Absolwent otrzymujący tytuł magistra posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze akademickim, z zakresu zarządzania, ekonomii i dyscyplin komplementarnych. Włada także umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym, w tym prowadzenia działalności na własny rachunek. Posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji, oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali. Niezwykle cenna jest również umiejętność podejmowania decyzji i planowania na szczeblu przedsiębiorstwa, kierowania zespołami pracowniczymi oraz prowadzenia negocjacji.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają mu zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk wysoko cenionych specjalistów. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Student zapisując się na I rok USM dokonuje wyboru modułu profilowego w ramach którego będzie chciał się specjalizować. Mamy do wyboru 7 modułów profilowych:

W obrębie prowadzonych modułów profilowych realizowane są seminaria specjalizacyjne – które należy rozumieć wyodrębniony obszar kształcenia służący pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy studenta w zakresie wybranego obszaru wiedzy kierunkowej oraz specjalistycznej. Wyboru seminarium student dokonuje w II semestrze studiów.

W ramach profili modułowych dysponujemy 20 seminariami specjalizacyjnymi:
Moduł profilowy: E – biznes i Marketing Communications
Seminaria specjalizacyjne:
 1. Marketing w przedsiębiorstwie
 2. Public relations, promocja i reklama
 3. Handel, sprzedaż i dystrybucja
Moduł profilowy: Logistyka
Seminaria specjalizacyjne:
 1. Logistyka międzynarodowa
 2. Logistyka menedżerska (dla studentów po studiach licencjackich na kierunku logistyka)
Moduł profilowy: Zarządzanie organizacjami
Seminaria specjalizacyjne:
 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 2. Przedsiębiorczość w sektorze MŚP
 3. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 4. Zarządzanie publiczne
 5. Zarządzanie w ochronie zdrowia
 6. Zarządzanie jakością i logistyką systemów produkcyjnych
Moduł profilowy: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
Seminaria specjalizacyjne:
 1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 2. Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach
 3. Systemy rachunkowości w zarządzaniu
 4. Sprawozdawczość i analiza finansowa
 5. Rachunkowość podatkowa
 6. Rachunkowość jednostek sektora publicznego
Moduł profilowy: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Moduł profilowy: Administracja i Zarządzanie Publiczne
Moduł profilowy: Psychologia w biznesie
Przykładowe obszary tematyczne realizowane dla wszystkich profili modułowych
 • problematyka zarządzania strategicznego
 • koncepcje zarządzania
 • problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu
 • elementy prawa
 • obszar zastosowań technologii teleinformatycznych w zarządzaniu
 • problematyka budowania sukcesu
Przykładowe obszary tematyczne realizowane w ramach poszczególnych profili
Moduł profilowy: E – biznes i Marketing Communications
 • biznes plan
 • marketing globalny i strategiczny
 • komunikacja w hiper medialnym środowisku
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych menedżera
 • zachowanie konsumenta
 • Customer Relationship Management
 • systemy informatyczne handlu detalicznego
 • pomiar i analiza działań marketingowych
Moduł profilowy: Logistyka
 • logistyka w strategii firm działających w środowisku międzynarodowym
 • bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw
 • zarządzanie rynkiem usług logistycznych
 • zarządzanie projektami logistycznymi
 • informatyczne wsparcie decyzji logistycznych
 • międzynarodowe standardy jakościowe w procesach logistycznych
 • negocjacje w logistyce
Moduł profilowy: Zarządzanie organizacjami
 • Rozwijanie kompetencji mendżerskich
 • Uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie MSP
 • Podstawy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • Przekształcenia organizacyjno-prawne w sektorze publicznym
 • Zarządzanie publiczne w ochronie zdrowia
 • Problematyka zarządzania procesami
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Kompetencje kadry menadżerskiej
Moduł profilowy: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
 • Dochody uzyskiwane w kraju i za granicą
 • Budżetowanie i analiza odchyleń
 • Rachunkowość budżetowa
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Nowoczesne rachunki kosztów
 • Instytucje finansowe
 • Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Ocena sytuacji finansowej banków i zakładów ubezpieczeń
Moduł profilowy: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Kompetencje kadry menadżerskiej
 • Negocjacje w ZZL
 • Kulturowe problemy zarządzania
 • Nowoczesne systemy wynagradzania
 • Controlling personalny
 • Zarządzanie karierą i kompetencjami
 • Coaching w organizacji
 • Doradztwo personalne i consulting
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Kompetencje kadry menadżerskiej
Moduł profilowy: Administracja i Zarządzanie Publiczne
 • zagadnienia w zakresie struktury, kompetencji i zadań administracji publicznej
 • zarządzanie w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich sfer, jak służba zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, czy bezpieczeństwo wewnętrzne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
 • problematykę zamówień publicznych
 • problematykę marketingu terytorialnego
 • ochronę danych osobowych i dostępu do informacji niejawnych
 • elektronicznych form działania administracji
Moduł profilowy: Psychologia w biznesie
 • Perswazja i wpływ społeczny
 • Podejmowanie decyzji i ocena ryzyka w biznesie
 • Psychologia rynków finansowych
 • Marketing polityczny
 • Public Relations
 • Psychologia reklamy
 • Stres w biznesie
 • Psychologiczne podstawy badań marketingowych
 • Psychologia ekonomiczna
 • Psychologia mediów
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Kompetencje kadry menadżerskiej

PRAK. INF.

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: jednolite II stopnia
Uzyskany tytuł: magister zarządzania (w wybranej specjalności)Rekrutacja 2016-2017

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!