Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

O KIERUNKU

Kierunek Zarządzanie daje studentowi możliwość poznania zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu oraz dziedzin komplementarnych, np. socjologia, ekonomia, prawo, finanse. Dzięki temu absolwent jest dobrze przygotowany do diagnozowania i rozwiązywania problemów pojawiających się w działalności organizacji. Potrafi w sposób skuteczny i efektywny dokonać analizy przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach zarówno w wymiarze gospodarczym jak i psychospołecznym. Nabyta wiedza oraz kompetencje predestynują absolwenta do zajmowania kluczowych stanowisk menadżerskich na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Kierunek Zarządzanie daje możliwości zdobycia wiedzy w ujęciu czysto akademickim jak i umiejętności o charakterze praktycznym. Połączenie tych dwóch kluczowych obszarów pozwala absolwentowi na gruntowne poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno w wymiarze lokalnym jak i międzynarodowym.

Program studiów przygotowywany jest zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu, oczekiwanymi przez pracodawców. Bazuje na amerykańskich wzorcach nauczania, pozwala wykształcić dobrych menedżerów odznaczających się umiejętnościami kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania planów i strategii marketingowych oraz komunikacji wewnątrz-organizacyjnej i zewnętrznej.

Kierunek Zarządzanie obecny jest w ofercie Uczelni od samego jej powstania. Zdobyte przez lata doświadczenie z racji długiego okresu pracy z i nad kierunkiem, współpraca z licznymi praktykami oraz doskonałą kadrą akademicką stawia naszą Uczelnię w gronie najlepiej przygotowujących potencjalnych kandydatów do pracy.

Specjalności:
 • Zarządzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • E-commerce i Marketing
 • Zarządzanie Logistyczne
 • Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
Dlaczego warto?
 • ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Omawiane na zajęciach „case studies”, czyli analizy przypadku, pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.
 • wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to ludzie, którzy odnieśli sukces i którzy chętnie dzielą się zdobytą wiedzą.
 • studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu Uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki. Dzięki temu nabywają niezbędnych umiejętności menedżerskich.

CO PO STUDIACH?

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i menedżera średniego stopnia w:
 • każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym,
 • jako lider projektów w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych,
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego,
 • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej,
 • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi,
 • organizacjach non-profit, instytucjach kultury,
 • własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie.
 • organizacjach non-profit, instytucjach kultury.
Absolwenci kierunku zarządzanie mają także możliwość uzyskania tytułu magistra na studiach drugiego stopnia na:
 • kierunku Zarządzanie
 • elitarnych, interdyscyplinarnych studiach polsko-amerykańskich realizowanych we współpracy z Clark University z USA: Zarządzanie + Master of Science in Professional Communication

REALIZOWANE ZAGADNIENIA

Przykładowa oferta obszarów tematycznych dla wszystkich studentów studiów licencjackich:
 • obszar psycho-społeczny;
 • problematyka ochrony własności intelektualnej;
 • podstawy zarządzania;
 • obszar zarządzania jakością w organizacji
 • obszar zachowań ludzi w organizacji
 • problematyka zarządzania przedsiębiorstwem
 • marketing, kreowanie wizerunku
 • obszar rachunkowo-finansowy
 • aspekty ekonomiczne
 • zagadnienia dotyczące logistyki

Przykładowa oferta programowa w ramach realizowanych specjalności

Na studia licencjackich istnieją następujące specjalności

Marketing i Zarządzanie Logistyczne

Przykładowe obszary tematyczne:
 • komunikację w biznesie
 • planowanie strategiczne w zakresie marketingu i logistyki
 • marketing społecznościowy - marketing relacji
 • zarządzanie obsługą klienta
 • zarządzanie sprzedażą
 • gospodarkę elektroniczną
 • zarządzanie transportem, zaopatrzeniem oraz infrastrukturą logistyczną
 • e-logistykę

Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu

Przykładowe obszary tematyczne:
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Metody oceny zdolności kredytowej
 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Rachunek kosztów
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość w postępowaniu upadłościowym
 • Rachunkowość sektora publicznego
 • Instytucje finansowe
 • Regulacje prawne i wzorcowe rachunkowości

Zarządzanie Organizacjami

Przykładowe obszary tematyczne:
 • Metody i techniki zarządzania
 • Zintegrowana komunikacja w biznesie
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • MSP w gospodarce regionu
 • Rozwój przed. i procesy inwestowania
 • Zarządzanie zespołem w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP
 • Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Przykładowe obszary tematyczne:
 • Administrowanie kadrami
 • Metody doboru personelu
 • Zarządzanie rozwojem personelu
 • Współczesne formy zatrudnienia
 • Systemy motywowania w organizacji
 • Etyka i standardy zatrudnienia
 • Leadership in organisation
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym

PRAKTYCZNE INF.

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany dyplom: licencjat zarządzaniaRekrutacja 2016-2017

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!